Cíle osadního výboru:

Sobočice jako místo, kde stojí za to žít (místo přátelské, přívětivé, bezpečné, otevřené, atraktivní pro všechny obyvatele i jeho návštěvníky)

 • S ohledem na místní potřeby a potenciál v dlouhodobém horizontu přispět k všestrannému zlepšení kvality života v obci Sobočice pro obyvatele i pro její návštěvníky napříč všemi věkovými kategoriemi
 • Prosazovat zájmy obce a jejích občanů, řešit aktuální problémy a nedostatky, které občany trápí
 • Přispět k tomu, aby obec bylo možné vnímat jako domov, jako přátelské místo, ke kterému mají jeho obyvatelé osobní vztah, znají ho, mají ho rádi a neváhají pro něj něco udělat i ve svém volném čase
 • Zasadit se o naplánování a realizaci investičních akcí, které přispějí k prosperitě obce a budou ku prospěchu jejích obyvatel (prioritně vybudování základní infrastruktury, která dosud v obci zcela chybí: vodovod, kanalizace. Problém s nedostatkem pitné vody je dlouhodobě znám, obyvatelé mají k dispozici pouze vodu z vlastních studní, která má ve většině případů  velmi špatnou kvalitu, mimo jiné také díky desítky let trvajícím průsakům hnojiv z přilehlých okolních polí. Množství vody ve studnách také kolísá a zvláště v létě bývá vody celkový nedostatek. Obyvatelé jsou často odkázání na dovoz pitné vody. Dalším dlouhodobě neřešeným problémem je chybějící kanalizace, případně čistička odpadů. Přepady ze septiků jsou často vyváděny do obce a jejího okolí volně do prostoru, nebo do dešťové kanalizace, častý je zápach obzvláště v dolní části obce.
 • Přispět k obnově bezpečných cest a stezek pro pěší a cyklisty, které spojují Sobočice se Zásmukami a ostatními obcemi tak, aby se staly obslužnými, bezpečnými a ekologickými spojnicemi obyvatel pro dopravu do škol, za prací, za službami, k dopravním uzlům, atd.
 • Přispět k propojování naučných, cyklistických, pěších stezek a turisticky zajímavých, historicky hodnotných míst, drobných sakrálních památek (křížek na návsi, zvonička), přírodních zajímavostí a v návaznosti na ně vytvářet místa vhodná pro odpočinek, zastavení i poučení tak, aby Sobočice byly turisticky zajímavějším místem a staly se např. součástí sítě cyklostezek a turistických tras (na Kolínsku i v Podlipansku - „Na kole Podlipanskem“) a místem, které stojí za to si jako návštěvník či turista prohlédnout. Je třeba dobudovat a upravit nově vysazenou Alej příběhů tak, aby byla sjízdná také pro cyklisty (nezbytně nutná bude její povrchová úprava) a zajistit její další návaznost na ostatní trasy, případně naučné stezky a zároveň doplnit vybavením jako jsou stojany na kola, místa vhodná pro odpočinek.
 • V návaznosti na Alej příběhů v horní části obce v oblasti rybníčků vybudovat místo vhodné pro odpočinek, zastavení, poučení, relaxaci, vhodnou pro krátký i delší odpočinek obyvatel obce, turistů, cyklistů, rodičů s dětmi, seniorů, pro rybáře atd. Navrhnout rozvoj tohoto veřejného prostoru jako jednoho z míst v obci ke vzájemnému setkávání, jako místa přívětivého a bezpečného pro rodiny s dětmi (zabezpečení prostoru, zvláště nechráněné šachty s odpadním potrubím, posezení, ohniště, atd). 
  Součástí této zóny bude menší dětské hřiště, které zatím v obci úplně chybí stejně jako jakékoliv jiné vybavení pro volnočasové aktivity. Možností je i doplnění této odpočinkové zóny o protahovací, balanční a podobné prvky pro seniory, rodiče dětí, mládež atd, které budou vhodné i pro jinou váhovou kategorii než pro děti.
 • Dalším místem vhodným pro odpočinek, zastavení, poučení, setkávání by mohla být náves s křížkem.  K tomu by bylo třeba upravit okolí křížku, osázet vhodnou zelení, pořídit lavičky, pro návštěvníky vytvořit  informační tabule s historií Sobočic příp. zajímavými informacemi o obci a jejím okolí či o jejích zajímavých osobnostech.
  Opravu by si zasloužila opakovaně vykrádaná zvonička a její okolí pak úpravu.
 • Podpořit vysazování a udržování vhodné zeleně v obci i v jejím okolí, revitalizaci alejí, mezí, remízků jako klidových zón
 • Přispět k posílení vztahů  mezi obyvateli, podpořit sousedská setkání, vzájemnou výpomoc.
 • Iniciovat obnovu vhodných prostor pro kulturní, sportovní, výtvarné, hudební, divadelní, taneční, vzdělávací, dobročinné, sběratelské, ekologické aktivity, jednorázové akce, workshopy, aktivity pro jakoukoliv spolkovou a zájmovou činnost, aktivity pro mládež, ženy, děti, seniory atd.
 • V rámci možností zlepšit bezpečnost v obci (obyvatele trápí časté vykrádání domů, stodol, vandalismus, drobná kriminalita, krádeže kovů atd) i bezpečnost v dopravě.